«МІЙ РІДНИЙ КРАЙ»

Автор: enakievets от 2-12-2013, 22:13, посмотрело: 1736

0

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  щодо проведення обласного  туру Всеукраїнського конкурсу
  на кращу  туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді
  з активним способом  пересування
  «МІЙ РІДНИЙ КРАЙ»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Обласний тур  Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської  молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» (далі – Конкурс)  проводиться в межах руху учнівської молоді України за збереження і примноження  традицій, звичаїв, обрядів народу «Моя земля – земля моїх батьків» та  Міжгалузевої програми «Пізнай свою країну», затвердженої спільним наказом  Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України,  Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України та Державного комітету  телебачення і радіомовлення України від 27.08.2007 року № 49 /765/3027/308.
  Обласний тур  Конкурсу проводиться управлінням освіти і науки Донецької облдержадміністрації.
  Організаційне та  методичне забезпечення Конкурсу здійснює Донецький обласний центр туризму та  краєзнавства учнівської молоді.

ІІ.          МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
  Конкурс проводиться  з метою залучення учнівської молоді до активної краєзнавчої та  пошуково-дослідницької роботи з вивчення історико-культурної спадщини  українського народу та природного різноманіття рідного краю.
  Основними завданнями  Конкурсу є:

 
     
 • удосконалення форм та  засобів туристсько-краєзнавчої роботи;
 •    
 • стимулювання розвитку  різних напрямів краєзнавства та видів спортивного туризму серед учнівської  молоді;
 •    
 • поліпшення змісту  туристсько-краєзнавчих подорожей, оволодіння учасниками Конкурсу практичними  навичками польових краєзнавчих досліджень;
 •    
 • активізація експедиційної  роботи;
 •    
 • виявлення та розповсюдження  кращого досвіду проведення краєзнавчих експедицій з активним способом  пересування;
 •    
 • визначення кращих команд  учнівської молоді за підсумками Конкурсу.
 •  

 

 

ІІІ.  ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
  Обласний тур  проводиться до 01 грудня, починаючи з 2012 року (у наступні роки –  до 01 грудня поточного року).

IV. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
  У Конкурсі можуть  брати участь туристські групи учнівської молоді, що здійснили  туристсько-краєзнавчі експедиції з активним способом пересування у будь-якому  районі України у період з 01 вересня поточного року до 31 серпня наступного  року за датою початку експедиції відповідно до чинних (на час проведення  експедицій) Правил проведення туристських подорожей з учнівською та  студентською молоддю та вчасно подали звіти про експедиції для участі у обласному  турі.

V. ПРОГРАМА ТА УМОВИ УЧАСТІ  У КОНКУРСІ
  У Конкурсі можуть  брати участь звіти туристських груп про краєзнавчі експедиції з історичного,  географічного, літературного краєзнавства, археології, геології, екології,  фольклору та етнографії, українознавства, народознавства тощо, проведені з  активним способом пересування, якщо вони відповідають вимогам, що висуваються  до туристсько-спортивних походів від І-ІІІ ступенів до І категорії складності.
  Маршрут повинен  носити лінійний або кільцевий характер, радіальні виходи можуть складати не  більше 30% його протяжності.
  Звіти про  туристсько-краєзнавчі експедиції складаються відповідно до «Рекомендацій щодо  складання звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію», що затверджуються  Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

VI. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА СТРОКИ  ЇЇ ПОДАННЯ
  Для участі у  обласному турі Конкурсу звіти про експедиції надаються на адресу Донецького  обласного Центру туризму та краєзнавства учнівської молоді (поштова адреса: 83108, м. Донецьк, пр.  Партизанський, 14а) до 5 грудня 2013 року):

 
     
 • заявка на участь звітів  туристських груп у обласному турі Конкурсу, завірена печаткою відділу освіти,  що проводила експедицію та продубльована на електронному носії у форматі RTF за вказаною формою;
 •    
 • копії документів, що дають  дозвіл на проведення пошукових робіт чи досліджень (якщо такі передбачені  чинними нормативно-правовими актами);
 •    
 • оригінали маршрутних книжок  (маршрутних листів) з відмітками про проходження маршруту, затверджені та  оформлені згідно з вимогами, передбаченими для туристських походів відповідної  складності.
 •  

Звіти, надіслані на  обласний тур Конкурсу, не повертаються і зберігаються в архіві Донецького  центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. За умови надання копії звіту  оригінал може бути повернуто після закінчення Конкурсу, якщо він не є  переможцем. Маршрутні документи повертаються за вимогою.

VII.  ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
  Підведення підсумків  обласного туру Конкурсу здійснює журі, затверджене Донецьким обласним центром  туризму та краєзнавства учнівської молоді.
  Визначення  переможців та призерів Конкурсу:
  переможці обласного  туру Конкурсу визначаються за найбільшою сумою набраних балів:
  якщо звіти не  набрали 85% балів, перше місце не присуджується;
  якщо звіти не  набрали 75% балів, друге місце не присуджується;
  якщо звіти не  набрали 65% балів, третє місце не присуджується.
  Краєзнавча частина  оцінюється відповідно до «Рекомендацій щодо складання звіту про  туристсько-краєзнавчу експедицію» та «Критеріїв оцінки звітів про  туристсько-краєзнавчу експедицію», затверджених Українським державним центром  туризму і краєзнавства учнівської молоді.
  У  спортивно-туристській частині – до уваги беруться формальні складові, що  засвідчують проходження маршруту засобами певного виду спортивного туризму,  викладені відповідно до «Рекомендацій щодо складання звіту про  туристсько-краєзнавчу експедицію» та зараховані маршрутно-кваліфікаційною  комісією (далі – МКК).
  Якщо маршрут,  пройдений під час краєзнавчої експедиції, не відповідає заявленій складності,  або відсутній залік походу повноваженою МКК, звіт знімається з Конкурсу.
  Журі Конкурсу має  право зняти до 20% балів за незначні порушення техніки безпеки проходження  маршруту, виявлені у звіті.

IX.  НАГОРОДЖЕННЯ
  На підставі  висновків журі обласного туру туристські групи, звіти яких стали переможцями та  призерами Конкурсу, нагороджуються грамотами, дипломами управління освіти і  науки, кубками, а за наявності бюджетного фінансування - призами,  туристсько-екскурсійними поїздками, поїздками на відпочинок. Звіти переможців  обласного туру беруть участь у Всеукраїнському турі Конкурсу на кращу  туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом  пересування «Мій рідний край».

X.  ФІНАНСУВАННЯ.
  Витрати на  підготовку та проведення експедицій здійснюються за рахунок коштів місцевих  бюджетів та залучених коштів.


РЕКОМЕНДАЦІЇ
  щодо складання звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1.1. Метою складання  звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію з активним способом пересування є  збереження інформації про неї, оцінка пошуково-дослідницької, краєзнавчої  роботи, виявлення та пропаганда цікавих туристсько-краєзнавчих маршрутів у  різних куточках України, об’єктів для екскурсійного відвідування тощо.
  1.2. Звіт подається  надрукованим державною мовою та на електронних носіях (формат RTF, документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt  інтервал - 1,0 на аркушах А-4), а також - переплетеним і пронумерованим разом з  додатками. Нумерація наскрізна.
  Загальний обсяг  звіту не повинен перевищувати 50 сторінок, в тому числі текстової частини – 35  сторінок.

ІІ. ЗМІСТ ТА СТУКТУРНІ СКЛАДОВІ ЗВІТУ
  2.1. Звіт повинен  мати такі розділи:

 
     
 • титульна сторінка;
 •    
 • зміст;
 •    
 • анотація;
 •    
 • довідкові відомості про  маршрут, його туристсько-спортивну складову;
 •    
 • відомості про район  експедиції;
 •    
 • картографічний матеріал;
 •    
 • фотографії;
 •    
 • опис  пошуково-дослідницької, краєзнавчої роботи;
 •    
 • додатки;
 •    
 • підсумки, висновки,  рекомендації;
 •    
 • маршрутні документи  (відповідно до вимог Умов);
 •    
 • список літератури та джерел  інформації.
 •  

2.2. Текстова  частина пошуково-дослідницької, краєзнавчої роботи повинна носити науковий та  офіційно-діловий стиль і бути пов’язаною з фотографіями, картографічним  матеріалом, схемами, додатками шляхом посилання в тексті. Опис цікавих  туристсько-екскурсійних об’єктів може носити нарисовий характер.

2.4. Зміст.
У змісті вказуються  назви всіх розділів, підрозділів та елементів звіту, номер сторінки, з якої  вони починаються.
2.5. Анотація.
В анотації у стислій  формі викладається головна суть та ідея експедиції, її особливість, новизна  інше. Обсяг – до 1 сторінки.
2.6. Довідкові  відомості:

 
     
 • вид туризму, складність  маршруту;
 •    
 • нитка та довжина активної  частини маршруту;
 •    
 • тривалість подорожі;
 •    
 • засоби під’їзду до  маршруту, інша інформація, що сприятиме більш повній уяві про маршрут;
 •    
 • список групи, де вказати  прізвище, ім’я, навчальний заклад, клас, рік народження, туристський досвід для  учнів; прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи та посада керівника  (керівників) подорожі;
 •    
 • назва організації(-ій),  завдання яких виконувала група, оригінали або завірені копії завдань.
 •  

Розділ складається у  формі короткого переліку.
  2.7. Відомості про  район експедиції: загальні історико-географічні, туристсько-краєзнавчі,  екскурсійно-пізнавальні. Матеріал подається у стислій формі і повинен  стосуватися безпосередньо району подорожі.
  2.8. Картографічний  матеріал.
  Оглядові та робочі  карти масштабом не менше 1:200000, у разі необхідності, можуть доповнюватись  схемами такої якості, щоб за копіями з них можна повторити експедицію або  провести екскурсію.
  2.9. Фотографії.
  Фотографії у звіті  повинні розкривати місце, час, мету даної експедиції, відображати природу та  визначні історико-культурні місця району експедиції, підтверджувати проходження  маршруту всією групою, дотримання вимог техніки безпеки, а також проведення  краєзнавчої роботи.
  Фотографії повинні  мати номер, підписи назв об’єктів, містити пояснення. У звіті фотографії розміщуються  у місцях, де на них є посилання, або на окремих листах.
  Розмір фотографій  повинен бути не менший 10х15 см.
  2.10. Опис  пошуково-дослідницької краєзнавчої роботи.

 
     
 • обґрунтування вибору теми  та району експедиції;
 •    
 • матеріали про  пошуково-дослідницьку краєзнавчу роботу, що розкривають форми та зміст  проведеної експедиційної роботи відповідно до теми пошуку.
 •  

2.11. Додатки.

 
     
 • орієнтовний кошторис  витрат;
 •    
 • розклад руху транспорту,  розміщення медичних закладів, контрольно-рятувальних служб тощо.

2.12. Підсумки, висновки,  рекомендації.
  У розділі  відмічаються найбільш характерні особливості району експедиції, можливі інші  варіанти проведення експедиції, екскурсійні можливості району.
  Розділ містить  короткий підсумок роботи, виконаної в експедиції.
  2.13. Список літератури  та джерел інформації.
  Подається перелік  джерел інформації, які використовувались при підготовці та проведенні  експедиції та під час складання звіту.
  Якщо під час  експедиції та за її підсумками відзнятий відеофільм (кліп) тощо, вказати його  постійне місцезнаходження, можливість перегляду, умови виготовлення копії.

Категория: Каталог статей / Книги и справочники о туризме / Регламенты туристических соревнований

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.